سامانه برگزاری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان

موسسه آموزش عالی توسعه دانش سنندج


صفحه نخست فرم ثبت نام در دوره ورود به سامانه تقویم آموزشی لیست اساتید
 
Download فراخوان­ همکاري و جذب­ مدرس آموزشي Download
Download فرم درخواست مدرس آموزشی Download
Download دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش Download
Download اصلاحیه شیوه نامه اجرائي نحوه تمديد وا رتقاء پايه Download
Download هزینه دوره های ارتقا پایه Download
Download سرفصلها - دوره ارتقا Download
Download مراحل اجرایی دوره کارآموزی صلاحیت اجرا ( ورود به حرفه ) Download
Download دوره های آموزشی ارتقا پایه صلاحیت اجرا Download
Download عناوین و سرفصل هاي دوره هاي ارتقاء پایه صلاحیت اجرا 2 به 1 Download
Download عناوین و سرفصل هاي دوره هاي ارتقاء پایه صلاحیت اجرا 3 به 2 Download